Eyebrow Tint£10
Eyelash Tint£15
Eyelash & Eyebrow Tint£20
Eyebrow Shape£12
Eyebrow Shape & Tint£20
Eyebrow Shape, Eyebrow & Eyelash Tint£32